برفک دهانی در نوزادان

برفک دهانی

برفک دهانی یک عفونت قارچی شایع در دهان نوزادان می باشد. این عارضه به دلیل رشد بیش از اندازه قارچ کاندیدا آلبیکنس در دهان نوزاد می باشد که این امر به دلیل ضعف سیسنم ایمنی نوزاد رخ می دهد.

برفک دهانی در نوزادان معمولا بی خطر و درمان پذیر است.نشانه اصلی این عارضه ضایعه های کرم تا زرد رنک در دهان نوزاد می باشد که بر خلاف باقی مانده شیر در دهان کودکف به راحتی پاک نمی شوند.

این عارضه در نوزادان به معمولا طی چند روز بدون نیاز به روش درمانی ازبین می رود. در غیر این صورت بهتر است که به متخصص اطفال مراجعه شود.