گزارش حضور شرکت روژین در نمایشگاه انجمن دندانپزشکی ۱۳۹۵

شرکت روژین در نمایشگاه انجمن دندانپزشکی ایران که در تاریخ ۲۸ الی ۳۱ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد حضوری فعال داشت.