دندان عقل

دندان عقل

دندان های عقل که با نام آسیای سوم نیز شناخته می شوند،  سومین و آخرین دسته از دندان های آسیا...